...děti chtěj tam, kde bude prča...

S ohledem na stávající situaci a podmínky stanovené pro konání táborů prosíme:  zarezervujte včas termín pro táborníka na PCR test (ne starší než 7 dní před odjezdem na tábor), k řádně provedenému testu potřebujeme doložit vytištěné potvrzení. Tímto vytištěným potvrzením, se budou děti prokazovat při nástupu do autobusu, bez něj není nástup k hromadné přepravě možný. Potvrzení si ponecháme pro účely kontroly konání tábora. Potvrzení budeme vybírat před nástupem dětí do autobusu, mějte ho tedy připravené k předání, abychom nástup dětí zbytečně neprodlužovali a vše se odehrálo ve svižném tempu, čeká nás dlouhá cesta. Děkuji.

Pro více informací ohledně testování/splnění podmínek Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR můžete případně kontaktovat Andreu Berndtovou na tel. 724 546 250.

 

Důležitá informace - na tábor přibalte jedno bílé tričko (použijeme ho na zajímavou hru, s vysokou pravděpodobností se domů vrátí ne zcela bílé).

 

Mimo osobních věcí je nezbytné, aby děti sebou měly 4 dokumenty (také viz příloha):

 

  1. Prohlášení zákonných zástupců dítěte – toto prohlášení je nutno vyplnit v den odjezdu dítěte na tábor
  2. Prohlášení COVID -2019 (opět podpis v den odjezdu na tábor) – úplně nový dokument v souvislosti s tím, co se nyní kolem nás děje.
  3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.  V souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví  je třeba zajistit tento posudek, který je sice platný 2 roky, lze tedy využít potvrzení i z jiné akce, které Vaše dítě dříve absolvovalo. Ale na základě Hygienicko-protiepidemického opatření stanoveného pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 vydaného MZČR požadujeme „POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI“ vystavený v roce 2020. Děkujeme za pochopení. Posudek má platnost dva roky, tedy kdo má toto potvrzení s datem z roku 2020, které nevyprší při konání letošního tábora, lze ho použít. 

  4. Písemné potvrzení o provedeném negativním PCR testu ne starším sedmi dnů před táborem, tedy PCR test smí být proveden nejdříve 9.8.2021. PCR testy k nástupu dětí do tábora se týkají i těch, které přivezou rodiče do tábora osobně…. to jen upřesňuji, kdyby to z původního textu nebylo patrné… prostě všichni by měli mít buď PCR testy nebo potvrzení o prodělání nemoci do 180ti dnů – to se týká i nás, organizátorů, tak moc děkujeme za zajištění i z vaší strany. Dítě, které prodělalo onemocnění covid v předešlých 180ti dnech a má na to oficiální potvrzení PCR testy mít nemusí, toto potvrzení ale musí předložit v písemné podobě.

 

Naším zájmem je, aby tábor proběhl bez komplikací a v pohodě, děkujeme, že pro děti, které oficiálně neprodělaly nemoc v předešlých 180ti dnech a mají na to potvrzení, zajistíte PCR testy, které poslouží k dobrému průběhu tábora bez komplikací.

 

 

Prosíme o dodání originálu i kopie potvrzení o zdravotní způsobilosti. Potvrzení totiž musíme po ukončení tábora archivovat a s ohledem na to, že na táboře není možno kopírovat Vás tedy žádáme o dodání i jedné kopie potvrzení od lékaře. Originál Vám bude po skončení tábora vrácen. Děkujeme.

Dodání požadovaných formulářů (1-4) je nezbytnou podmínkou pro možnou účast dítěte na táboře.

 

Všechny dokumenty (1-4) jsou v příloze v jedné složce, která má více stran. Formuláře jsem Vám už zasílala při potvrzení přihlášky, ale prohlášení Covid 19 je zaktualizováno, tak, prosím, použijte toto. Děkuji.

 

Za celý organizační tým vám přejeme pěkné prázdniny a moc se těšíme na dobrodružství, která nás čekají…

 

Informační dopis pro rodiče 2021

 

 Pokud jste neobrželi informační dopis emailem, můžete si jej stáhnout zde:

OS_PROFIT_-_dopis_pro_rodiče_2021.pdf

 

Potvrzení od lékaře 2021

 

Pokud dítě absolvuje více podobných akcí v roce 2020, je možno použít potvrzení z tohoto roku - platnost tohoto dokumentu jsou totiž 2 roky.

Je nutné na tábor přivézt jak vyplněný originál (ten Vám vrátíme), tak 1 kopii (kterou musíme archivovat).

OS_PROFIT_-_zdravotní_způsobilost_2021.pdf

 

Čestné prohlášení rodičů na rok 2021

 

Čestné prohlášení rodičů je potřeba vyplnit a podepsat v den odjezdu dítěte na tábor.

OS_PROFIT_-_prohlášení_rodičů_2021.pdf

 

Prohlášení COVID-2019

 

Opět podpis v den odjezdu na tábor.

OS_PROFIT_-_prohlášení COVID-2019.pdf

 

TÁBOROVÝ ŘÁD

(Letní dětský tábor PROFIT, Miřetín 2021)

 

I. Pohyb táborníků

 

§1

1.1) Po celou dobu konání tábora je táborníkům zakázáno opouštět areál tábora bez dovolení svého oddílového vedoucího, programového vedoucího nebo hlavního vedoucího.

1.2) Povolení k opuštění tábora nesmí být vydáno, pokud se pohyb mimo tábor nevztahuje k táborové činnosti, anebo není přímo vyžádáno zákonným zástupcem dítěte.

1.3) Po dobu konání táborového programu mimo vlastní areál tábora se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.

 

§2

2.1) V areálu tábora se táborník smí pohybovat ve všech společných prostorách.

2.2) Návštěva cizí chatky je povolena pouze s vědomím oddílového vedoucího a vedoucího oddílu, jemuž byla navštívená chatka přidělena. S návštěvou cizí chatky musí souhlasit všichni ubytovaní v této chatce.

2.3) Táborníkům se zakazuje vstup do kuchyně, všech skladů (potravin, ložního prádla, materiálu) a ostatních přilehlých prostor.

2.4.) Táborník nesmí vstoupit (ani pohledem) do umývárny a prostor sociálního zařízení táborníků opačného pohlaví.

 

II. Chování

 

§3

3.1) Chování táborníků v táboře odpovídá všem právním a mravním pravidlům.

3.2) Zejména se zakazuje fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora - především mladším a slabším, používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.

3.3) Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího oddílu, nenese vedení tábora ani oddílový vedoucí odpovědnost.

 

§4

4.1) Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k jeho účelu.

4.2) Táborníkům se zakazuje jakkoliv ničit cizí majetek.

 

§5

5.1) Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.

 

III. Táborová činnost

 

§6

6.1) Táborník je povinen dodržovat stanovený režim dne.

6.2) Při konání táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích a praktikantů.

6.3) Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které má za následek vlastní zvýhodnění, anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiným táborníkům.

6.4) Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího nebo praktikanta oddělen od skupiny.

6.5) Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům a ostatním táborníkům.

 

§7

7.1) Táborníci nesmí po celou dobu konání tábora používat mobilní telefony. Zákaz používání mobilních telefonů se netýká krizových situací (a i při nich posoudí akutnost použití telefonu profesionální a zkušený personál tábora) a z bezpečnostních důvodů vedoucích, praktikantů a dalšího personálu zajišťujícího hladký a bezpečný chod tábora.

7.2) Táborníkům se zakazuje brát s sebou na tábor mobilní telefon a nedoporučujeme také žádné jiné cennosti.

7.3) Za jejich případnou ztrátu nebo poškození nenese vedení tábora ani oddílový vedoucí odpovědnost.

 

IV. Péče o zdraví

 

§8

8.1) Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.

8.2) Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění nebo onemocnění je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi.

8.3) Táborník dodržuje hygienické návyky a pravidla. Vyměšování provádí v místech k tomu určených.

 

V. Ostatní pravidla

 

§9

9.1) Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce nahradit v plné výši.

9.2) Tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí nebo praktikant.

9.3) Tresty za závažné prohřešky proti táborovému řádu uděluje táborníkův oddílový vedoucí ve spolupráci s  hlavním vedoucím, příp. jeho zástupcem.

9.4) Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu trestá hlavní vedoucí.

9.5) Ve speciálním případě může hlavní vedoucí vyloučit táborníka z tábora bez náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.

 

§10

10.1) Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem táborníka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora.

 

Hlavní vedoucí tábora:

Ing. Radek Pokorný

Doporučené vybavení dětí na tábor

 

Vhodná obuv

Nezbytným vybavením jsou jedny kvalitní uzavřené kožené boty vhodné na výlety a pro pohyb v lese. Dále je dobré mít naopak otevřenou obuv pro teplé počasí - návštěvy koupaliště, pohyb v areálu tábora, čímž se myslí sandály nebo chůze schopné pantofle. Může se stát, že v průběhu tábora bude nějaký den pršet, proto doporučujeme zvláště mladším dětem přibalit holínky. Ve větších chatičkách jsou akumulační kamna, takže lze i něco usušit, ale při déle trvajícím mokru boty příliš rychle neuschnou. Doporučujeme vzít si s sebou i boty vhodné pro běžnou táborovou činnost - hry na hřištích, na louce. Jde o lehčí uzavřené boty. Můžou to být třeba obyčejné plátěnky. Při vhodném výběru lze používat boty popsané v prvním bodě.

 

Do extrémního počasí

Kšiltovka. Hodí se v horkých dnech, kdy se děti pohybují na slunci jako prevence proti úpalu, ale i když je deštivo - s kšiltovkou vám neprší do obličeje.

Pláštěnka. Do deště velmi vhodná, především pokud je odpovídající velikosti a zakrývá i nohy. Starším dětem často postačí nepromokavá bunda, ale doporučujeme předem nepromokavost ověřit. (A nenápadně přihodit i pláštěnku.)

Plavky. Pokud bude odpovídající počasí, velmi pravděpodobně navštívíme přilehlé koupaliště. Neplavci se nemusí zdráhat a přibalí si nafukovací kruhy nebo křidélka. Navíc máme v areálu tábora 2 vlastní nafukovací bazénky.

 

Různé potřeby

Baterka. Kapesní baterka na jednu tužkovou baterii vám dlouho a příliš kvalitně neposvítí. Vhodné a cenově dostupné jsou kryptonové baterky nejlépe na dva alkalické monočlánky (stačí i malé). Pro děti je baterka nezbytná jak při nočních hrách tak třeba při průzkumu přilehlé jeskyně.

Plastová láhev nebo plastový hrníček na pití.

Šátek. Nejlepší je bavlněný, hodí se pro spoustu táborových her. Pokud ho děti nemají zavazují si pak oči tričky a to není rozhodně příjemné.

Dopisní papíry, tužka. Je mnohem lepší, když i děti, kterým se stýská, komunikují s rodiči pomocí dopisů, než když jim volají. Dítě na táboře vůbec nepotřebuje mobilní telefon. Udělejte si čas i vy a co nejvíc jim pište.

Peníze. Při výletech si děti mohou nakoupit pohledy nebo oblíbené pamlsky. Doporučujeme dát jim s sebou hotovost 100 - 300 Kč.

Menší batoh. Na půldenní výlet se hodí rozhodně víc než igelitka.

Kromě menšího ručníku se hodí i velký ručník, na který si lze lehnout na trávu na koupališti nebo u našich vlastních bazénků v táboře.

 

  • Veškeré pro naše účely potřebné dokumenty obdržíte elektronickou poštou, aby vyplněné mohly být předány při nástupu dítěte na tábor.

 

  • Zde Vám je ale nabízíme ke stažení, prostudování, kopírování a tisku.

 

Táborový řád                               taborovy rad.doc (37,5 kB)

 

Vybavení dětí na tábor                vybaveni deti na tabor.doc (30 kB)

Vyhledávání

Kontakt

Kamila Lubasová Nová Ves nad Nisou 108
468 27 Nová Ves nad Nisou
724 073 669

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

 Děkujeme našim sponzorům a partnerům:

 

COPY-FOTO CENTRUM BBS HLINSKO

 

Letní tábor je podporován finančními prostředky z rozpočtu Libereckého kraje. Děkujeme.